Skip to main content

podle zákona č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „zákon“)

Souhlasím tímto se shromažďováním, uchováváním a zpracováváním osobních údajů mnou poskytnutých správci osobních údajů, kterým je Radek Fuxa. se sídlem podnikání v Brně, Poříčí 1, IČ: 04228758, dále jen „správce“.

Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou a může být kdykoli odvolán formou e-mailu zaslaného na adresu radek@radekfuxa.cz, nebo písemně formou dopisu zaslaného na adresu sídla podnikání správce. Správcem stanovený účel zpracování osobních údajů, pro který tento souhlas se zpracováním osobních údajů poskytuji, je zařazení osobních údajů do klientských databází správce, marketingové účely a zasílání obchodních nabídek správce.

Prohlašuji, že jsem si vědom/vědoma svých práv podle ustanovení § 12 a 21 zákona, že všechny údaje jsou přesné, pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. Správce prohlašuje, že bude shromažďovat mé osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění výše uvedeného účelu a bude je zpracovávat pouze v souladu s účelem, pro který byly shromážděny.

Správce prohlašuje, že bude mé osobní údaje zpracovávat následujícím způsobem:

  • pouze automatizovaně prostřednictvím počítačů a počítačových programů
  • v písemné podobě

Tento souhlas je projevem svobodné vůle.

+420 602 583 043